Regulamin - Patio Park
Regulamin
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PATIO-PARK 1 SP. Z O.O.

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, jak również prawa i obowiązki Sprzedającego, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

Sprzedający gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się pod adresem: https://patio-park.pl/polityka-prywatnosci/, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.

§1 Definicje

 1. Sprzedający – Patio-Park 1 sp. z o.o., 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 101, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000248659, będący podatnikiem VAT i posiadające nr identyfikacyjny NIP 634-197-24-57, REGON 273307907, e-mail restauracja@patio-park.pl, telefon 511191190 / 322053077, prowadzący Sklep,
 2. Sklep – portal internetowy www.patio-park.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Towary do sprzedaży on-line, dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników,
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, a posiadający zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała prawidłowej rejestracji Konta,
 4. Konsument – Użytkownik będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Użytkownika,
 6. Konto – zapis informatyczny prowadzony dla Użytkownika przez Sprzedającego, w którym gromadzone są dane oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu,
 7. Zamówienie – Towar/y zakupione każdorazowo w Sklepie w ramach danej transakcji,
 8. Towar – ruchomość, która może być przedmiotem sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,
 9. Zamawiający – Użytkownik, który dokonał zamówienia Towaru,
 10. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i umowa sprzedaży w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 11. Dostawa – usługa przewozu wykonywana przez przewoźnika zgodnie z cennikiem dostaw

§2 Warunki korzystania ze Sklepu

 1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem multimedialnym przekazującym dane teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer, Safari w wersji najnowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji; minimalna rozdzielczość ekranu …….. pikseli.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem https://patio-park.pl/polityka-prywatnosci/, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedający informuje, że zabrania się umieszczania na serwerze danych i treści sprzecznych z obowiązującym prawem, naruszających jakiekolwiek prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, a także wirusów lub innych elementów utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z serwera. W przypadku ujawnienia powyższych danych i treści Sprzedający ma prawo do ich usunięcia oraz zawiadomienia właściwych organów o ujawnionym naruszeniu prawa.

§3 Rejestracja i Logowanie

 1. Użytkownik w celu założenia Konta dokonuje rejestracji podając za pomocą formularza: rodzaj klienta (w przypadku klienta biznesowego nazwa firmy i numer NIP), imię i nazwisko, telefon, adres, adres e-mail (login). Użytkownik ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Użytkownika.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest nieodpłatne.
 4. Użytkownik nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 5. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów znajdujących się w Sklepie bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 6. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (podanych w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie Towarów) przez Patio-Park 1 sp. z o.o., 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 101, w celu rejestracji, zarządzania i użytkowania konta Użytkownika oraz zawierania i realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem i przeprowadzenia wzajemnych rozliczeń. Jestem świadom/a prawa dostępu do dobrowolnie podanych danych osobowych oraz ich poprawiania. Jestem świadom/a, że nie podanie danych osobowych może znacznie utrudnić albo uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze Sklepu.
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

§4 Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, umożliwiając Użytkownikowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Sprzedający zastrzega sobie prawo przerwania lub zaprzestania działalności serwera w każdym czasie i bez odszkodowania. Użytkownik ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w oddziale Sprzedającego w godzinach otwarcia.
 2. Użytkownikami mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Użytkownik składa zamówienie poprzez wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka, wybór formy dostawy i płatności, podanie danych do formularza zamówienia, zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamawiam”, wysłanie potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie stosownego linku w wiadomości otrzymanej na wskazane konto pocztowe Użytkownika (adres e-mail Użytkownika).
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych przez Użytkownika.
 5. Po złożeniu przez Użytkownika skutecznego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia wraz z wzorem odstąpienia od umowy.
 6. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Użytkownika zawiera: dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu, opis towaru, jednostkową i łączną cenę wszystkich towarów, cenę zamówienia = cena łączna towarów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy, sposób płatności, informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

§5 Forma płatności

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,
  • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych- płatności w Sklepie obsługiwane są przez firmę Przelewy24 ,
  • gotówką lub kartą płatniczą kurierowi podczas dostawy przesyłki – możliwość płatności kartą.
  • gotówką przy odbiorze własnym w oddziale Sprzedającego.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności Sprzedający nie może żądać od Zamawiającego opłaty przewyższającej koszty poniesione przez Sprzedającego z tego tytułu.

§6 Ceny i koszty przesyłki

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Użytkownika do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Informacje umieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Ceny podane przy towarach na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto podanymi w polskich złotych (PLN). Cena Towaru przed dodaniem go do koszyka, nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych Towarów. Użytkownik jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 4. Ceną ostateczną zamówienia jest cena Towaru podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika.

§7 Dostawa

 1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy: kurierem lub odbiór osobisty.
 2. Realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie, lecz nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika na rachunku bankowym w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 3. Dostawy odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12:00 do 21:00 W dni świąteczne dostawy nie są realizowane.
 4. Towar jest dostarczany przez dostawców Sprzedającego pod adres wskazany przez Użytkownika.
 5. Termin dostawy wynosi 24 godziny, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Zamawiający ma prawo do wyznaczenia Sprzedającemu dodatkowego czasu. Jeżeli Towar nadal nie zostanie wydany, Zamawiający może odstąpić od umowy.
 6. Sprzedający odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Zamawiający go otrzyma, chyba że Zamawiający wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
 7. Towary dostarczane są na terenie Polski.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami, korzystających ze Sklepu jako Zamawiający.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Towaru oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania powyższego terminu należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres: Patio-Park 1 sp. z o.o., 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 101,  adres email restauracja@patio-park.pl Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:  Patio-Park 1 sp. z o.o., 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 101.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia Towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia o odstąpieniu, ponosi Konsument, chyba że Sprzedający dobrowolnie zaproponował, iż sam odbierze Towar, zgodził się ponieść koszty odesłania Towaru lub nie poinformował Konsumenta o jego prawie odstąpienia od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy, Sprzedający dokona niezwłocznie zwrotu wszelkich dokonanych przez Konsumenta płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego skorzystał Konsument.
 5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 Prawo Zamawiającego do rękojmi

 1. Sprzedający odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Sprzedającego wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in. przez wysyłanie wiadomości e-mail na adres restauracja@patio-park.pl, listownie na adres: Patio-Park 1 sp. z o.o., 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 101, telefonicznie pod nr +48 32 2053077.
 3. Zamawiający zobowiązany jest na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Patio-Park 1 sp. z o.o., 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 101 lub udostępnić Sprzedającemu Towar w miejscu, w którym ten Towar się znajduje jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione.
 4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Zamawiającego, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Zamawiającego.
 6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Zamawiającego.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Zamawiający może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 566 i n. Kodeksu cywilnego, chyba, że Sprzedający usunie wadę lub dokona wymiany Towaru na nowy.
 8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Zamawiającego adres e-mail, adres korespondencji.

§ 10 Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

 1. Administrator danych osobowych: PATIO-PARK sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-047), przy ul. Kościuszki 101, KRS 0000248659, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, kapitał zakładowy 772 000,00 zł, NIP: 6341972457, REGON: 273307907.
 2. Dane kontaktowe Administratora:
  • pisemnie: PATIO-PARK 1 sp. z o.o., ul. Kościuszki 101, Katowice (40-047),
  • telefonicznie pod numerem: 511 191 190, 32 205 30 77,
  • adres e-mail: restauracja@patio-park.pl
  • korzystając z formularza zgłoszeniowego KONTAKT na stronie www.patio-park.pl
 3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000), Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 4. Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą oraz w celu zawarcia i wykonania zawartych umów.
 5. Jeżeli przetwarzanie danych budzi wątpliwości Użytkownika, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie organem kontrolującym przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tj. organem nadzorczym w rozumieniu RODO, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale również niezbędne w zakresie wykonania zawartych umów.
 7. Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkownika zarówno samodzielnie jak i mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe Użytkownika w imieniu PATIO-PARK 1 sp. z o.o. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 8. Sprzedający nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez czas udzielenia zgody do czasu jej wycofania oraz w zakresie realizacji umowy przez czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

§ 11 Pozostałe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2020
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępny pod adresem https://patio-park.pl/regulamin/
 3. Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na powyższy regulamin, przez co zawiera umowę o korzystanie z usługi na warunkach regulaminu i przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 5. Sprzedający dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 6. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
 8. Kwestie sporne będą rozwiązywane w pierwszej kolejności w drodze bezpośrednich negocjacji i konsultacji, a w przypadku braku możliwości rozwiązania sporu pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem w drodze polubownej, sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU:

Patio-Park 1 sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 101
40-047 Katowice

Ja……………………………….

niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………
numer zamówienia ………………………………………..
Data zawarcia umowy …………………………………. data odbioru……………………………………………….……..

Wobec powyższego wnoszę o …………………….…..

Imię i nazwisko…………………………………………….
Adres …..…………………….……..……………………..

Data…………………………………………………………
Podpis …………………………………………………

ul. Kościuszki 101,
40-047 Katowice
NIP 634-19-72-457

Czynne od:

Poniedziałek – 11:00 – 21:00
Wt. – Czw. – 11:00 – 22:00
Piątek – 11:00 – 23:00
Sobota – 12:00 – 23:00
Niedziela – 12:00 – 21:00

tel. +48 32 205 30 77
kom. 511 191 190

Nr. konta:
Mikołowski Bank Spółdzielczy
90 8436 0003 0000 0026 5590 0001